Słowniczek trzęsieniu ziemi

Na całym świecie glosariusz wspólnych warunków związanych z trzęsieniem ziemi (opracowana przez Jamesa Daniell)

(Skrócona lista najważniejszych kategoriach)

Przyśpieszenie
Szybkość zmian prędkości punktu odniesienia. Wyrażana jako ułamek lub procent przyspieszenie ziemskie (g), gdzie g = 980 cm / s2. - (USGS)
Aktywny błąd
Wina, że ​​uważa się za prawdopodobne, aby przejść odnowionego ruchu w okresie niepokoju na ludzi. Błędy są powszechnie uważa się za aktywny, jeśli zostały przeniesione jeden lub więcej razy w ciągu ostatnich lat 10,000, ale mogą być także uważane za aktywne przy ocenie zagrożenia dla niektórych aplikacji nawet jeśli ruch nastąpił w ostatnich latach 500,000. (USGS)
Aesthenosphere
Bardzo lepki mechanicznie słaby rejon górnego płaszcza Ziemi. Leży poniżej litosfery, na głębokości pomiędzy 100 i km 200 pod powierzchnią, ale być może rozszerzając tak głęboko jak km 400. (Wikipedia)
Aftershock
Wtórne wstrząsy, które mogą śledzić największy szok sekwencji trzęsienie ziemi. Takie wstrząsy mogą rozciągać się na kilka tygodni, miesięcy lub lat. USGS)
Blind wina
Wina, że ​​nie rozciąga się w górę do powierzchni Ziemi ™ s. To zwykle kończy się w górę w kierunku osiowym regionie o antykliny. Jeśli jest spadek jest mniejszy niż 45 stopni, jest ślepa siła. (IASPEI)
Fale ciała
Fala sejsmiczna, która rozchodzi się we wnętrzu Ziemi, w przeciwieństwie do fal, które propagują w pobliżu powierzchni Ziemi na powierzchnię. Fal P i S są przykłady. Każdy rodzaj fali ma charakterystyczne cechy szczepu. (USGS)
Kod budynku
Kod budynku lub kontrola budynku, to zbiór zasad, które określają minimalny akceptowalny poziom bezpieczeństwa budowanych obiektów takich jak budynki i budowle non-budowlanych. Głównym celem przepisów budowlanych są do ochrony zdrowia publicznego, bezpieczeństwa i powszechnego dobrobytu, które odnoszą się do budowy i wykorzystania budynków i budowli. Kod sejsmiczne, odnosi się do prawa budowlanego, który wykorzystuje zasady projektowania odporne na trzęsienia ziemi. (USGS - CEDIM)
Skorupy kontynentalnej
Outermost stałe warstwa ziemi, która stanowi kontynenty i składa się z magmowych skał metamorficznych i osadowych. Ogólnie rzecz biorąc, skorupa kontynentalna jest zasadniczo granitowymi w składzie. Kontrast with skorupy oceanicznej. (PDC)

Krytycznych struktur
1) Konstrukcje których trwają wydajność w sytuacji awaryjnej jest wymagane lub, których awaria może zagrozić wiele istnień ludzkich. Mogą obejmować (1) struktur, takich jak reaktorów jądrowych lub zapór wodnych, których awaria może mieć katastrofalne skutki; (2) główną komunikacji, użytkowych oraz systemów transportu, (3) mimowolne lub wysokiej obłożenia budynków takich jak szkoły czy więzienia, oraz ( 4) wyposażenie awaryjne, takie jak szpitale, policja i stacji przeciwpożarowych i katastrofa-odpowiedź ośrodkach. , W 2) Podstawowe obiekty fizyczne, techniczne oraz systemy, które są społecznie, ekonomicznie lub operacyjnie niezbędna do funkcjonowania społeczeństwa lub społeczności, zarówno w sytuacjach rutynowych, aw skrajnych sytuacji osoby emergency.2) krytycznych Wyposażenie strat to szpital i zakłady opieki zdrowotnej, budynki użyteczności publicznej, telekomunikacji, lotniska, systemy energetyczne (węgiel, energia jądrowa itp.), mosty i inne obiekty, które są kluczowe dla odbudowy i rehabilitacji regionu po trzęsienie ziemi. (IASPEI-UN/ISDR)
Skorupa
Najbardziej zewnętrzna warstwa major Ziemi, począwszy od około 10 do km 65 grubości na całym świecie. Skorupa kontynentalna jest około km 40 grubym w Pacific Northwest. Grubość skorupy oceanicznej w tym regionie waha się od około 10 i 15 km.The skorupy charakteryzuje się załamka P prędkości mniejszej niż około 8 km / s. Najwyższy 15-35 km skorupy jest na tyle kruchy by produkować trzęsienia ziemi. Sejsmicznej skorupy jest oddzielona od dolnej skorupy przez granicę kruchy-sferoidalnego. (USGS)
Głębokie Earthquake
Trzęsienie ziemi w przypadku którego znajduje się więcej niż 300 km od powierzchni Ziemi. Earthquake-report.com różni się od oficjalnego powiadomienia dzwoniącej trzęsienia ziemi z głębokości ponad 100 km w "Głębokie". Dzieje się tak głównie ze względu na zakaz szkodliwego oddziaływania tych trzęsień ziemi. (USGS)

Głębokość
Odległość (mierzona zwykle w km) poniżej powierzchni ziemi wyznaczony przez 0km (średnia kulistą). Znany również jako głębokości trzęsienie ziemi "Trzęsienia ziemi może wystąpić w dowolnym miejscu pomiędzy powierzchnią Ziemi i około 700 kilometrów pod powierzchnią. Do celów naukowych, to trzęsienie ziemi Zakres głębokość 0 "700 km dzieli się na trzy strefy: płytkich, pośrednich i głębokich. (USGS-CEDIM)
Katastrofa
Zdarzenie, które powoduje poważne zakłócenia na gospodarkę, społeczeństwo i środowisko. Jego pochodzenie lub przyczyny mogą być bezpośrednio pochodzi od zjawisk naturalnych, tj. geofizyczne (jak wulkanicznych lub zjawisk sejsmicznych, które powodują upadek infrastruktury, osuwania lub skraplania gazu, itp.) lub klimatyczny (jak huragany, tornada, istotna zmiana w czasie deszczu zarówno w zakresie nadmiar lub niedobór suszy powodującej). Choć zazwyczaj nie jest objęte metodologii, klęski może mieć ludzką lub antropiczna pochodzenia wycieków chemicznych, awarii przemysłowych lub dobrowolnie wywołane wydarzeń, takich jak wojny, działań terrorystycznych itp. konsekwencje awarii lub uszkodzenia zawsze będzie się wiązać z interwencji człowieka przed, w trakcie i po imprezie (cykl œdisaster). (ONZ)
Czas trwania
Czas pomiędzy pierwszym i ostatnim szczyty silny ruch ziemi powyżej określonej amplitudzie. (EQCanada)
trzęsienie ziemi
Parter potrząsanie i promieniowanie energii sejsmicznej spowodowanej najczęściej nagłym poślizgiem na winy, aktywności wulkanicznej lub magmowe lub innych nagłych zmian naprężeń w ziemi. Trzęsienie ziemi 8 wielkości lub większej nazywa się wielkie trzęsienie ziemi.
Ryzyko trzęsienie ziemi
Spodziewać (lub prawdopodobne) utraty życia, uszkodzenia ciała, lub uszkodzenie budynku, który stanie się, biorąc pod uwagę prawdopodobieństwo, że niektóre zagrożenia trzęsienie ziemi występuje. Ryzyko trzęsienia ziemi i zagrożenie trzęsienie ziemi bywają używane zamiennie. (USGS)
Epicentrum
Punkt na powierzchni Ziemi pionowo nad punktem (ostrości lub hipocentrum) w skorupie ziemskiej, gdzie A sejsmiczne zarodkuje pęknięcie. (EQCanada)
Samolot wina
Powierzchnia, na której ruch odbywa się trzęsienie ziemi. (CEDIM)
Pęknięcie wina
Zobacz przodu pęknięcie (CEDIM)
Skarpy
Steplike liniowy ukształtowanie terenu pokrywają się z cienia winy i spowodowany geologicznie niedawnej Kupon na uszkodzenia. (USGS)
Ślad winy
Skrzyżowanie usterki z powierzchni ziemi; także linia powszechnie wykreślone na geologicznych mapach do reprezentowania błąd. (USGS)
Usterki
Złamanie wzdłuż których nastąpił znaczny przemieszczenie obu stron względem siebie równolegle do złamania. (USGS)
Ogniskowa Głębokość
Termin ten odnosi się do głębokości ognisku trzęsienia ziemi. (USGS)

Daruj 424X170

Skupiać
Zobacz hypocenter (USGS)
Ruchu na podłoże (wytrząsanie)
Ogólne pojęcie odnoszące się do jakościowych lub ilościowych aspektów przemieszczania się powierzchni Ziemi od trzęsienia ziemi lub wybuchy. Ruchu ziemi jest produkowany przez fale, które są generowane przez nagły poślizg na awarii lub nagłego ciśnienia w źródle wybuchowych i wędrowali po ziemi i wzdłuż jej powierzchni. (USGS)
Gutenberg-Richter
Trzęsienia ziemi pojawiają się skoordynowane w czasie z punktu widzenia nie. trzęsień ziemi kontra wielkości. To się nazywa Gutenberg-Richter kryterium. (CEDIM)
Niebezpieczeństwo
Każde zjawisko fizyczne związane z trzęsieniem ziemi, które mogą powodować negatywnego wpływu na działalność człowieka. Obejmuje to uskoki powierzchni, grunt drżenia, osuwania się ziemi, upłynnianie, deformacji tektonicznej, tsunami, i Seiche i wpływ na użytkowanie gruntów, struktury wywołane przez człowieka i systemów społeczno-gospodarczych. Powszechnie stosowane ograniczona definicja zagrożenia trzęsieniami ziemi jest prawdopodobieństwo wystąpienia określonego poziomu ziemi drżenie w określonym czasie. (USGS)
Hypocenter
Punkt w ziemi, gdzie pęknięcie trzęsienie ziemi inicjuje. Również powszechnie określane mianem ostrości. (USGS)
Intensywność
Subiektywny spis liczbowa opisująca zagrożenie trzęsieniem ziemi w zakresie jej wpływu na powierzchni Ziemi i na ludzi i ich struktur. Istnieje kilka skal, ale te najczęściej używane w Stanach Zjednoczonych są Zmodyfikowana skala Mercalli a skala Rossi-Forel. (Wytyczne HAZUS)
Intermediate Earthquake
Trzęsienie ziemi w przypadku którego znajduje się między 70 do 300 km od powierzchni Ziemi. Earthquake-report.com różni się od oficjalnego powiadomienia dzwoniącej trzęsienia ziemi z głębokości ponad 40 do 00 km jako "pośrednie". Wynika to głównie z powodu ograniczonej szkodliwego wpływu tych trzęsień ziemi. (USGS)
WIZ
Japonia Agencja Meteorologiczna sejsmiczne skala intensywność jest miarą stosowany w Japonii i na Tajwanie, aby wskazać siłę trzęsienia ziemi. Skala ta jest numeryczna system, przypisując trzęsienia ziemi poziom 0-7. (Wikipedia)
Osuwisko
Nagły ruch materiałów geologicznych w dół w reakcji na grawitację. Osuwiska mogą być wywołane przez trzęsienie ziemi lub innych przyczyn naturalnych. (EQCanada)
Szerokość
Odległość kątowa na północ od równika i na południe ziemi mierzona przez 90 stopni. (NASA)
Skraplanie
Transformacja granulat ze stanu stałego do stanu płynnego w wyniku zwiększonego ciśnienia wody porowej i obniżonej stres skuteczne. W inżynierii sejsmologii, to odnosi się do utraty siły gleby w wyniku wzrostu ciśnienia porów ze względu na ruch ziemi. Efekt ten może być spowodowany przez trzęsienie ziemi trzęsie. (IASPEI)
Litosfera
Zewnętrzna stałe częścią Ziemi, włączając w skorupie i płaszczu najwyższego. Litosfera jest o 100 km grubości, choć jego grubość jest litosfera dependent.The wiek poniżej skorupy jest na tyle kruchy by w niektórych miejscach do produkcji trzęsienia ziemi przez uskoki, jak w subdukcji płyty oceanicznej. (USGS)
Lokalne warunki site
Jakościowy i ilościowy opis topografii, geologii i profilu glebowego w miejscu, które wpływają ruchy gruntu podczas trzęsienia ziemi. (IASPEI
Zamknięty Fault
Wina, że ​​nie ma poślizgu z powodu oporów tarcia na usterki jest większe niż naprężenia ścinającego całej winy. Takie błędy mogą przechowywać obciążenie przez dłuższy okres czasu, który jest w końcu wydany w trzęsieniu ziemi, gdy opory tarcia zostanie pokonana. Zamknięty stan wina kontrastuje z odpornej na warunkach pełzania i usterki odblokowanej. (USGS)
Logarytm
Jest to po prostu wykładnik wymagana do danego numeru. Przez pewien 10 bazowej, w tym przypadku 1 = 10, 2 = 10X10 = 100, 3 = 1000 i tak dalej. (CEDIM)
Długość geograficzna
łuku lub część równika Ziemi przecina między południkiem na danym miejscu i głównego południka, a wyrażone w stopniach lub w czasie. (NASA)
Wielkość
Numer, który charakteryzuje się względną wielkość trzęsienia ziemi. Skala jest oparta na pomiarze maksymalnej ruchu zarejestrowanego przez sejsmograf (czasem fale trzęsienia ziemi o określonej częstotliwości), w celu tłumienia do znormalizowanej odległości. Kilka zakresów została zdefiniowana, ale najczęściej stosuje się (1) local wielkości (ML), powszechnie określane jako œRichter wielkości (2) Wielkość powierzchni fali (Ms) (3) wielkość ciała fali (Mb), oraz (4) Moment wielkości (Mw). ML, Pani i Mb mają ograniczony zasięg i stosowalność i nie zadowalający pomiaru wielkości największych trzęsień ziemi. Moment wielkości (Mw) w skali, w oparciu o koncepcję chwili sejsmicznej jednolicie zastosowanie do wszystkich wielkości trzęsienia ziemi, ale trudniej jest obliczyć od innych typów. W zasadzie wszystkie skal wielkości może być skalibrowany tak, aby przekroczyć uzyskując taką samą wartość dla każdej trzęsienia ziemi, ale to oczekiwanie okazało się prawdą tylko w przybliżeniu, tym samym konieczność określenia typu wielkości, jak również jego value.An wzrost jednostkę wielkości (na przykład z 4.6 do 5.6) stanowi wzrost 10-krotnie w amplitudy fali na sejsmogram lub około 30-krotny wzrost energii zwolniony. Innymi słowy, o sile trzęsienia ziemi uwalnia 6.7 czasów (ponad 900 Czasy 30 30) energia trzęsienia 4.7 - czy to ma o 900 trzęsienia ziemi wielkości 4.7 równa energii uwalnianej w jednym 6.7 trzęsienie ziemi! Nie ma początku, ani końca tej skali. Jednak wydaje się, mechaniki skał wyklucza trzęsienia ziemi mniejszy niż o -1 lub większa niż o 9.5. A skala -1.0 wersje zdarzeń o 900 razy mniej energii niż trzęsienie ziemi wielkości 1.0. Z wyjątkiem szczególnych okoliczności, trzęsienia ziemi poniżej wielkości 2.5 zazwyczaj nie są odczuwane przez ludzi nie. (USGS-IASPEI)
Mainshock
Największe trzęsienie ziemi w serii jest nazywany mainshock.
Płaszcz
Warstwa skały, która znajduje się między skorupą zewnętrzną i rdzeniem ziemi. Jest to około 1,802 mil (2,900 km) grubości i jest największym z głównych warstw Ziemi. (PDC)
MMI
Skala Mercalli ocenia intensywność potrząsając od trzęsienia ziemi. Oceny wahają się od I ust poczuł tylko w szczególnie sprzyjających okolicznościach) do XII (całkowita destrukcja). (Wikipedia)
Wielkość chwila
Zobacz wielkość (Mw) (USGS)
Ocean rozsypanie Ridge
Strefa złamania po dnie oceanu, która została wyposażona upwelling materiału płaszcza do powierzchni, tworząc nową skorupę. To pęknięcie jest topograficznie oznaczony linią grzbietów, które tworzą jak stopiona skała osiągnięciu dna oceanu i krzepnie. (USGS)
Skorupy oceanicznej
Najbardziej zewnętrzna warstwa Ziemi stały, który jest podstawą oceanów. Składa się z skał magmowych bazaltu i Gabbro, a więc bazaltowa w kompozycji. Kontrast z skorupy kontynentalnej. (PDC)
Rów oceaniczny
Liniowy depresja z dna morskiego spowodowane i około zbieżna z winy oporowej subdukcji. (USGS)
Oscylator
Masa, która porusza się ruch oscylacyjny pod wpływem sił zewnętrznych i jednego lub więcej sił, które przywrócą masy do jej stabilnego oparcia w pozycji. W inżynierii sejsmicznej, oscylator jest wyidealizowany tłumiony masa-sprężyna system używany jako model reakcji konstrukcji na ruch ziemi trzęsienie ziemi. Sejsmograf jest również oscylator tego typu (USGS)
P Wave
Sejsmiczna fala ciało, które polega na ruchu cząstek (naprzemiennie kompresję i rozszerzenie) w kierunku propagacji. (USGS)
Szczytowe przyspieszenie
Najwyższa przyspieszenie w ujęciu wartościowym. (USGS)
PGA
Maksymalna amplituda przyspieszenie mierzone lub oczekiwane w silnym tempie accelerogram trzęsienia ziemi. (IASPEI)
Faza
(1) etap okresowego ruchu, takich jak ruch falowy lub ruchu z oscylatora, mierzonej w stosunku do danego punktu początkowego i wyrażony w pędu środka. (2) impuls energii sejsmicznej przybywających na czas określony. (USGS)
Płyta
duże, stosunkowo sztywny segment litosfery Ziemi ™ s, który porusza się w stosunku do innych płyt nad astenosfera. (USGS)
Tektonika płyt
Teoria poparta szerokim zakresie dowodów, które uzna za skorupie ziemskiej ™ s i uppermantle się składać z kilku dużych, cienkie, stosunkowo sztywne płyty, które poruszają się względem siebie. Kupon na błędy, które określają ich krańce zwykle powoduje trzęsienia ziemi. Kilka style wady związane płytki, w tym wad oporowych wzdłuż których materiał płyta jest subdukcji lub spożywane w płaszczu, oceaniczny rozprzestrzeniania grzbietów wzdłuż której nowy materiał skorupy ziemskiej jest produkowane, i przekształcić usterki mogące pomieścić poziomą poślizgu (poślizg strajk) między stykającymi się płytami. (USGS)
Gęstość zaludnienia
Gęstość zaludnienia (w rolnictwo stoi podsumowania i plonie na pniu) jest miarą populacji na jednostkę powierzchni lub objętości jednostkowych. Odnosi się on do ludzi w naszym przypadku. (Wikipedia)
Gotowość
Definicja: wiedza i zdolności opracowane przez rządy, odpowiedź zawodowych i organizacji odzysku, społeczności i jednostek, aby skutecznie przewidywać, odpowiedzieć, a odzyskać, wpływu prawdopodobne, zbliżających Bieżące wydarzenia lub zagrożenia lub warunków. Komentarz: akcja gotowości odbywa się w kontekście zarządzania ryzykiem klęsk żywiołowych i ma na celu budowanie zdolności potrzebnych do efektywnego zarządzania wszelkiego rodzaju katastrofy i osiągnąć uporządkowane przejście z odpowiedzią aż do trwałego wyleczenia. Gotowość opiera się na solidnej analizy ryzyka awarii i dobrych powiązań z systemów wczesnego ostrzegania, i obejmuje takie działania jak planowanie awaryjne, gromadzenie sprzętu i zapasów, rozwój ustaleń dotyczących koordynacji, ewakuacji i informowania opinii publicznej oraz związanych z nimi szkoleń i pole ćwiczeń . Muszą one być poparte formalnymi zdolności instytucjonalnych, prawnych i budżetowych. Związane œreadiness termin opisuje możliwość szybkiego i odpowiednio zareagować w razie potrzeby. (UN / ISDR)
Zapobieganie
Działania lub inwestycje potrzebne w obliczu zbliżających się niebezpieczeństw dla środowiska. W odróżnieniu od ograniczania, która stała strategia, zapobieganie jest postrzegana jako zestaw pre-katastrofy działalności. (UN / ISDR)
Primary Wave
Zobacz P Wave (CEDIM)
Mieszkaniowy
Budynek należy traktować jako budynku mieszkalnego, gdy więcej niż połowa powierzchni użytkowej jest wykorzystywana do celów mieszkaniowych. Pozostałe budynki powinny być traktowane jako niemieszkalnych. Dwa typy budynków mieszkalnych można wyróżnić: * domy (parter zorientowane budynki mieszkalne): obejmujący wszystkie rodzaje domów (wolnostojących, w zabudowie bliźniaczej i domy w zabudowie szeregowej, domy zbudowane z rzędu, itd.) każdy przybytek, który ma własne wejście bezpośrednio z powierzchni ziemi; * inne mieszkalne budynki: posiadającej wszystkie budynki mieszkalne inne niż ziemia zorientowanych na budynkach mieszkalnych, określonych powyżej. (OECD)
Sprężystość
Definicja: zdolność systemu, społeczności lub społeczeństwa narażone na zagrożenia oprzeć, wchłonąć, aby pomieścić i otrząsnąć się ze skutków zagrożeń w sprawny i szybki sposób, m.in. poprzez zachowanie i przywrócenie jej istotnych struktur podstawowych i funkcji. Komentarz: Resilience oznacza zdolność do œresile z lub œspring z powrotem z prądem. Odporność na Wspólnotę w odniesieniu do potencjalnych zdarzeń awaryjnych określa w jakim stopniu społeczność posiada niezbędne zasoby i jest zdolny do organizowania sobie zarówno przed jak i podczas potrzebie. (UN / ISDR)
Odwróć Winy
Dip-slip błędy są skłonni złamań wzdłuż której mas skalnych w większości przesunięte w pionie. Jeśli skała powyżej usterki jest podniesiona poślizgu, wina jest określany tyłu (lub wina pchnięcie). (USGS)
Ryzyko
Probabilistyczne określenie szkody pewne zagrożenie może spowodować ze względu na istniejącą lukę, miejsce i czas. (ONZ)
Ocena ryzyka zawodowego
Definicja: Metodologia określania charakteru i zakresu ryzyka poprzez analizę potencjalnych zagrożeń oraz oceny istniejących warunków luki razem może potencjalnie zaszkodzić narażonych ludzi, mienia, usługi, warunki życia i środowiska, na których depend.Comment: oceny ryzyka (i związane ryzyko mapping) obejmują: przegląd charakterystyki technicznej zagrożeń, takich jak ich lokalizacji, intensywności, częstotliwości i prawdopodobieństwa; analizę ich narażenie na tym fizycznym społecznych, zdrowotnych, ekonomicznych i środowiskowych; wymiary i ocenę skuteczności panujących i alternatywnych możliwości radzenia sobie w odniesieniu do prawdopodobnych scenariuszy ryzyka. To szereg działań są czasem określane jako proces analizy ryzyka. (UN / ISDR)
Pęknięcie
Chwilowa granica między poślizgiem i zablokowanych części z winy podczas trzęsienia ziemi. Pęknięcie w jednym kierunku na usterki jest określana jako jednostronne. Pęknięcie może promieniować na zewnątrz wzdłuż okrężnej sposób albo może promieniować w kierunku obu końców winy z wnętrza punktu, o którym mowa w dwustronnych. (USGS)
Prędkość fali S
Prędkość fali wtórnej lub S. Ogólnie mierzone wm / s. (CEDIM)
Wtórnej fali
Sejsmiczna fala ciało, które polega na ścinaniu ruch w kierunku prostopadłym do kierunku rozchodzenia się. Gdy jest rozdzielony na dwa ortogonalnych składowych w płaszczyźnie prostopadłej do kierunku rozchodzenia się, SH oznacza składową poziomą i SV oznacza prostopadły komponent. Nazywane także falami S i fale ścinania. (PDC)
Zagrożenia sejsmicznego
Ryzyko pewnego ruchu gruntu występującego w miejscu (może to być określone przez modelowanie scenariuszy za pomocą stochastycznych katalogach, DSHA i PSHA lub innych metod takich, może zawierać różne rodzaje skutków trzęsienia ziemi) (CEDIM)
Ryzyko sejsmiczne
Zobacz ryzyko trzęsienia ziemi, również probabilistyczne ryzyka jest kurs trzęsienia ziemi występujące i powodując szkody w określonym przedziale czasu i regionu. (EQCanada)
Stacja sejsmiczna
Pozycja grunt, na którym geofizycznych przyrząd znajduje się na obserwacji. (U-Milwaukee)
Fale sejsmiczne
Elastyczne fala generowane przez impuls, takie jak trzęsienie ziemi lub wybuch. Fale sejsmiczne mogą propagować albo wzdłuż lub w pobliżu powierzchni Ziemi (np Rayleigha i Miłość fale) lub poprzez wnętrza Ziemi (P i fale S). (USGS)
Sejsmiczność
1) geograficzne i historyczne rozmieszczenie trzęsień ziemi. 2) termin wprowadzony przez Gutenberga i Richtera opisać ilościowo przestrzeń, czas i rozkład wielkości zdarzeń trzęsienia ziemi. Sejsmiczną w określonej strefie źródłowego lub regionu jest zazwyczaj ilościowo w kategoriach Gutenberg-Richtera związku. (ICWGroup / IASPEI)
Seismogram
Rekord napisany przez sejsmograf w odpowiedzi na ruchy gruntu produkowanych przez trzęsienia ziemi, wybuchu lub innych naziemnych ruchomych źródeł. (ICW Grupa)

Sejsmometr
Sejsmometr jest tłumiony oscylacyjny masa, np. zmoczoną masowo sprężynowego układu, wykorzystywana do wykrywania fal sejsmicznych energii. Ruch masy jest powszechnie przekształcony napięcie elektryczne. Napięcie jest rejestrowane na papierze, na taśmie magnetycznej lub innym nośniku zapisu. Ta płyta jest proporcjonalna do ruchu względnej masy sejsmometr do Ziemi, ale może być matematycznie konwertowany do rekordu absolutnego ruchu ziemi. Sejsmograf to termin, który odnosi się do sejsmometr i jej urządzenie nagrywające, jak jedną całość. (NASA)
Sekwencja
Odnosi się do możliwości wystąpienia foreshock, mainshock i Aftershock i okresu czasu. (CEDIM)
Dotkliwość
Zarówno intensywność i wielkość ", czyli wielkość / siła trzęsienia ziemi. (CEDIM)
Shakemaps
ShakeMaps, produkt amerykańskiego Geological Survey (USGS) Trzęsienie ziemi Zagrożenia program, są niemal w czasie rzeczywistym mapy ruchu naziemnego i potrząsając natężeniu, które są produkowane w wyniku znaczących trzęsień ziemi. Są one wyświetlane jako zbiór linków kluczach do obszarów, które miały ostatnio miejsce trzęsienie ziemi. Mapy wyświetlane instrumentalną intensywności (zmodyfikowany Mercalli skala), przyspieszenia gruntowych szczyt i szczytowej prędkości gruntowych. Są do pobrania jako obraz (JPEG) lub spakowany PostScript (PS) plików i zbiorów danych można pobrać w postaci tekstu, zapinane shapefiles i KML, XML lub pliki HTML. Starsze shakemaps przechowywane są w archiwum. Najnowsze mapy dostępne są również kanały RSS. (DLESE)
Płytkie trzęsienia ziemi
Trzęsienie ziemi w przypadku którego znajduje się w 70 km od powierzchni Ziemi. Earthquake-report.com różni się od oficjalnego powiadomienia dzwoniącej trzęsienia ziemi z głębokości do 40 km jako "płytkie". Dzieje się tak głównie ze względu na możliwość szkodliwego wpływu tych trzęsień ziemi. (Sci-Tech)
Strike-slip
Strike-slip błędy są pionowe (lub prawie pionowy) złamania wzdłuż której mas skalnych w większości przesunięte poziomo. Jeśli blok naprzeciwko obserwatora Patrząc na wszystkie usterki przesuwa się w prawo, w stylu poślizgu nazywa prawo boczny, jeśli blok przesuwa się w lewo, ruch nazywamy lewej bocznej. (USGS)
Subdukcji
Płyta termin tektonika do procesu, w którym zderzają się litosfery oceanicznej z i schodzi poniżej litosfery kontynentalnej. (USGS)
Powierzchnia Błąd
Przemieszczenie, które dociera do powierzchni Ziemi w czasie poślizgu wzdłuż winy. Często towarzyszy umiarkowane i duże trzęsienia ziemi o ogniskowej głębokości mniejszej niż 20 km. Błąd powierzchnia może towarzyszyć także aseismic tektonicznej pełzanie lub osiadanie fizyczną lub wywołane przez człowieka. (USGS)
Fala powierzchniowa
Fale sejsmiczne, które propagują się wzdłuż powierzchni Ziemi. Miłość i Rayleigha fale są najczęściej. (CEDIM)
Wina Thrust
Reverse wina, w którym górne skały powyżej płaszczyzny błędu poruszać się w górę i nad dolną skał pod kątem 30o lub mniej, tak aby starsze warstwy są umieszczone nad młodszym. (EQCanada)
Tsunami
Impulsywnie generowana fala morska pochodzenia miejscowego lub odległego, który wynika z dużych dna morskiego przemieszczeń związanych z dużymi trzęsieniami ziemi, duże zjeżdżalnie podmorskich lub wybuchających wysp wulkanicznych. (USGS)
Prędkość
W odniesieniu do wstrząsając trzęsienia ziemi, prędkość jest szybkość zmian przemieszczenia gruntu punktu odniesienia w czasie przejazdu trzęsienia ziemi fal sejsmicznych powszechnie wyrażana w centymetrach na sekundę. (USGS)

Komentarze

 1. Witaj, myślę yokur strona weeb mógłby mieć problemy ze zgodnością przeglądarki.
  Kiedy spojrzeć att swojej strony internetowej w przeglądarce Safari
  wygląda w porządku, jednak po otwarciu iin Interndt Explorer, to ggot kilka nakładających się problemy.

  Chciałem tylko dać ci Quic głowy do góry!
  Poza tym, świetna strona!

  • Armand Vervaeck mówi:

   Dziękujemy za poinformowanie nas. Jesteśmy curently mające poważne problemy z niektórymi częściami miejscu po aktualizacji oprogramowania systemowego. dodam swoje uwagi do innych zagadnień.

 2. Debra Evans mówi:

  wiedzieć, czy jest to bezpieczne, aby przyjść i odwiedzić 03-03-13-03-16-13 .... trzeba wiedzieć jak najszybciej

 3. hi poszedł, aby przejść do białej wyspie w czerwcu 2012 i morza są zbyt szorstkie do ziemi, idę na marzec 12th aby spróbować i zobaczyć go ponownie. teraz wydaje 5 liczba żyje. i naprawdę nie chcesz przegapić ponownie. Czy uważasz, że to uspokoi, a także to, co jest trzęsienie chugging. jest to stała narzekania trzęsienie ziemi lub stałej earthqauke potrząsanie lub biała wyspa zaraz wybuchnie .. czy możesz mi to wyjaśnić. dzięki andrea